Het drakenboot festival is op zondag 2 september 2018!

ALGEMEEN REGLEMENT DEELNEMERS

HUISREGELS FESTIVALTERREIN:
-Houdt je aan de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging.

-U betreedt het festival geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan het festival.

-Wildplassen is verboden.

-Geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar.

-Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te nuttigen op het festivalterrein

-Drugs, wapens  zijn verboden.

-De organisatie kan personen de toegang weigeren.

-Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden.

-In gevallen waarin dit huisreglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Inschrijving

-Met deze inschrijving verklaren partijen een overeenkomst aan te gaan in het kader van de door de Stichting te organiseren Drakenbootfestival, welke bestemming ligt binnen de doelstelling van de Stichting.

-Dit festival vindt plaats op het Merwede kanaal ter hoogte van de Rijnhuizerbrug

-Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.

-Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij geldt: vol is vol! Inschrijven kan, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

-De aanmelding is definitief nadat de Stichting de ontvangst van het aanmeldingsformulier heeft bevestigd en goedgekeurd. De factuur wordt na ontvangst van het inschrijfformulier toegestuurd.

-Zolang het inschrijfbedrag niet is ontvangen, behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnameplaats aan anderen te vergeven.

-Indien het festival onverhoopt door omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt getracht de Drakenbootrace op een ander
moment door te laten gaan.

-Deze overeenkomst verplicht zowel de Stichting als de Deelnemer

tot naleving van wettelijke bepalingen en overige voorschriften over dit onderwerp. Partijen verbinden zich jegens elkaar deze
overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.

Annulering

-Bij annulering van de inschrijving om welke reden ook is 50% van het inschrijfbedrag verschuldigd.

Deelname

-Aan de drakenbootrace kunnen bedrijven/organisaties en buurten/verenigingen uit Nieuwegein e.o. meedoen.

-Een team bestaat uit:
Grote Drakenboot:   – minimaal 17 personen waarvan 16 peddelaars en een trommelaar.
Kleine Drakenboot : – minimaal 9  personen waarvan 8 peddelaars en een trommelaar.
De organisatie van het festival zorgt voor een ervaren stuurman.
Eén of enkele reserve deelnemers zijn aan te bevelen.

-De verdeling in het aantal mannen/vrouwen staat elk team vrij.

-De minimumleeftijd om mee te kunnen doen is 16 jaar.

-Het is mogelijk om met twee bedrijven samen een team te vormen.

-Alle deelnemers moeten watervrij zijn, wat in dit geval inhoudt dat de deelnemers minimaal 75 meter met kleren aan moeten
kunnen zwemmen. Daarnaast is een zwemdiploma een vereiste. Diegenen die extra veiligheid wensen, kunnen een zwemvest
aantrekken, die klaarliggen op de steiger.

-Ervaring in drakenbootvaren is niet noodzakelijk, er wordt kort geoefend bij het opvaren naar de start.

-De instructies van de stuurman dienen te allen tijde opgevolgd te worden

-De opdrachten van de organisatie, raceofficials en beveiligingsmedewerkers moeten te allen tijde worden opgevolgd.

-Indien u voor of tijdens de wedstrijd twijfelt, zich niet prettig voelt, bang of moe bent, neem dit dan serieus en ga niet over uw
fysieke grenzen heen. U kunt zich in dit geval altijd even melden bij een instructeur of de stuurman. Zij lossen één en ander voor u
op.

Aansprakelijkheid

-De deelnemers doen mee op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

-De organisatie, sponsoren, medewerkers, vrijwilligers en officials kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, schade aan
materiaal, verlies en/of diefstal.

-Teams mogen alleen deelnemen als zij op tijd zijn ingeschreven, als zij hebben betaald en de lijst met deelnemende personen naar
waarheid  ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben vooraf gaand aan de eerste race.

-Teams dienen het ter beschikking gestelde materiaal zo te behandelen dat er geen schade ontstaat.
Wanneer toch schade ontstaat of wanneer een team een boot opzettelijk laat omslaan (de organisatie bepaalt of dit het geval is), dan ontstaat daar grote hinder door voor de race en wordt de veiligheid van anderen ernstig in gevaar gebracht. De deelnemer is bij het opzettelijk laten omslaan van een boot een boete verschuldigd aan de organisatie van €500,-. Tevens dient eventuele schade aan materialen en/of personen vergoed te worden aan de organisatie

De race

-Alle teams krijgen door de organisatie een drakenboot en stuurman toegewezen, hier is geen enkele discussie over mogelijk.

-Elk team heeft 1 captain. De captains worden vooraf gebrieft, waarbij zij de laatste instructies ontvangen.

-Elk team dient zich uiterlijk 20 minuten voor de start van hun race te verzamelen

-Teams die niet op tijd in de boot zitten en/of niet op tijd aanwezig zijn bij het startgebied worden voor deze race uitgesloten en krijgen hiermee automatisch de volgende tijd toebedeeld: de langzaamste tijd op de dag voor de betreffende afstand, gevaren door welk team dan ook, + 10 seconden.

-Bij twee valse starts wordt een team gediskwalificeerd.

-Er wordt geklokt op het moment dat de trommelaar de finishlijn is gepasseerd.

-De drakenboten mogen hun baan niet verlaten.

-Wanneer de drakenboot uit koers raakt, bepaalt de wedstrijdleider afhankelijk van de situatie of de hele race overgevaren moet worden.

-Bij een materiaaldefect of stuurfout (uitsluitend vast te stellen door de stuurman en wedstrijdleiding) wordt de hele race overgevaren.

-Het finishen van een boot wordt ongeldig verklaard indien op dat moment niet ieder bemanningslid aan boord is.

-Eventuele vormen van protest dient u bij de wedstrijdleider te doen, direct na de race.

-Elk team moet na het passeren van de finish in een RECHTE lijn doorvaren en de boot afremmen tot de boot veilig stil ligt.

-Indien een team de instructies of een besluit van de wedstrijdleiding niet opvolgt, kan het team gediskwalificeerd worden.

-Er is geen discussie mogelijk over besluiten van de wedstrijdleider.

Veiligheid

-Het is deelnemers verboden om andere teams en/of eigen deelnemers te hinderen of op welke andere wijze dan ook in gevaar te brengen.

-De organisatie behoudt zich het recht toe om bij slechte weersomstandigheden de wedstrijden stil te leggen, het raceschema en/of de racesituatie/afstand aan te passen. Bij onweer vervalt de race.

-Overmatig alcoholgebruik(misbruik) tijdens de races is verboden.

-Het gebruik van drugs is tijdens het festival en de wedstrijden verboden.

-Deelnemers die overmatig alcohol/drugs gebruiken gedurende de wedstrijden, worden gemeld bij de organisatie. De organisatie kan de betreffende deelnemers uit de wedstrijd halen. Indien dit tot gevolg heeft dat een deelnemend team onder het minimum aantal bemanningsleden komt, betekent dit dat het betreffende team uit de wedstrijd wordt gehaald en wordt gediskwalificeerd.

-Indien deelnemers zich naar het oordeel van de wedstrijdleiding zodanig misdragen dat de veiligheid, het wedstrijdverloop dan wel het sportieve karakter van de wedstrijden in het geding komt, dient de wedstrijdleiding de betreffende deelnemers te melden bij de organisatie.

-De organisatie kan de betreffende deelnemers uit de wedstrijd halen. Indien dit tot gevolg heeft dat een deelnemend team onder het minimum aantal bemanningsleden komt, betekent dit dat het betreffende team uit de wedstrijd wordt gehaald en wordt gediskwalificeerd.

Algemeen

In gevallen waarin het deelnamereglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.